top of page

זכויות מפוטרים בדין הישראלי על רקע המיתון העולמי

עו"ד יוסי מאוטנר


בחודשים האחרונים פוקד את ישראל גל פיטורים שלא היה כדוגמתו זה מספר שנים. הפיטורים הם תוצר ישיר של המיתון העולמי החריף ביותר בשמונים השנים האחרונות. מיתון זה שהחל לתפוס תאוצה משמעותית בעולם בשנת 2008 אמנם הגיע לישראל באיחור מסוים, אך מרגע שפרץ גרם לתופעות ברורות ומורגשות של האטה, צניחת שווקים, ואף לפיטורים. ואכן, מנתוני לשכת התעסוקה עולה כי בחודש ינואר 2009 פוטרו כ- 20,000 עובדים, וכי מספר מבקשי העבודה בלשכות התעסוקה השונות עלה בכ- 15% לעומת ינואר אשתקד. רבים ממפוטרי המיתון אינם מודעים או מודעים באופן חלקי בלבד לזכויותיהם. רשימה זו מהווה סיכום ותמצית של נושא "זכויות מפוטרים" בדין הישראלי.


מתי עובד זכאי לפיצויי פיטורים?

ככלל, אדם שעבד שנה ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל פיצויי פיטורים. פיטורים שנעשו בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה, יראו אותם כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ולכן אינם פוגעים בזכות הפיצויים. גם עובד שהועסק על פי חוזה לתקופה קבועה מראש של מעל שנה, והתקופה הגיעה לסיומה ללא שהוענקה לעובד הצעה לחדש את החוזה, ייחשב לפי הדין הישראלי כמפוטר.

זאת ועוד, עובד שהתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו - כגון לדוגמא: שינוי מהותי במקום הגיאוגרפי של מקום העבודה; שינוי מהותי בסדרי העבודה; פגיעה אישית על רקע דעותיו ומוצאו וכן דוגמאות נוספות - תיחשב התפטרותו כפיטורים.


מהו סכום הפיצויים לו זכאי עובד מפוטר?

לעניין זה יש להבחין בין שני סוגים של עובדים: האחד, "עובד במשכורת" - עובד המקבל תמורה על בסיס חודשי או תקופה ארוכה יותר ("תמורה גלובלית"). והשני, "עובד בשכר" - עובד המקבל תמורה על בסיס של שעה/יום עבודה/ שבוע או תוצרת.

סכום הפיצויים לעובד במשכורת הוא שכר של חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד במשכורת אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. סכום הפיצויים לעובד בשכר הוא שכר של שבועיים לכל שנת עבודה כעובד במשכורת אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. יש לציין כי גם חלק של שנה לאחר שנת עבודה מלאה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים.


מהו שכר העבודה שבגינו יש לפצות את העובד המפוטר?

כבר ציינו כי יש לפצות את העובד המפוטר לפי גובה שכר העבודה שלו. אלא ששכר העבודה מורכב בדרך כלל מרכיבים שונים שהם מעבר לשכר היסוד. כיצד אם כן מחשבים את שכר העבודה המשמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים?

הרכיבים שיובאו בחשבון לעניין חישוב שכר העבודה המשמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים הם ארבעה: שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, ותוספת משפחה. סכומם של רכיבים אלה יהווה את המקור לחישוב שכר העבודה המשמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים. ואולם, הכללת כל ארבעת הרכיבים הנ"ל בחישוב אינה נעשית באופן אוטומטי. רק רכיבים המהווים חלק אינטגראלי וקבוע משכר העבודה, אכן יכללו בחישוב.


האם תשלומים לקופות וקרנות שהעביר המעביד לטובת העובד עשויים להוות תחליף לפיצויי פיטורים?

לעיתים קרובות בתקופת העבודה מועברים לטובת העובד תשלומים לקופות תגמולים, לקרנות פנסיה, או לביטוח מנהלים. תשלומים אלה לא יבואו במקום פיצויי פיטורים (חריג: הוראה בהסכם קיבוצי ו/או אישור בצו שניתן על ידי שר העבודה והרווחה).


האם המעביד מחוייב להעניק למפוטר הודעה מוקדמת טרם פיטריו?

מעביד המבקש לפטר עובד מחוייב לתת לו הודעה מוקדמת לפני הפיטורים. הרציונאל שמאחורי הדרישה להעניק לעובד הודעה מוקדמת, הוא שלעובד תהיה אפשרות לחפש עבודה אחרת בזמן שהוא עדיין עובד ומקבל משכורת.

גם כאן, בדומה לסוגיית סכום הפיצויים, עורך החוק הבחנה בין עובד במשכרות ועובד בשכר:

עובד במשכורת - זכאי להודעה מוקדמת שתתבצע באופן הבא: במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בגין כל חודש עבודה; החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה - של שישה ימים ובנוסף יומיים וחצי בגין כל חודש עבודה בתקופה זו; לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

עובד בשכר - במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בגין כל חודש עבודה; במהלך שנת עבודתו השנייה - של ארבעה עשר ימים, בתוספת של יום אחד בגין כל שני חודשי עבודה בשנה זו; במהלך שנת עבודתו השלישית - של עשרים ואחד ימים, בתוספת של יום אחד בגין כל שני חודשי עבודה בשנה זו; לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

התוצאה של אי מתן הודעה מוקדמת - מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת בגין פיטוריו, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכר היחסי שהיה אמור להיות משולם לו בתקופה שבגינה לא ניתנה הודעה מוקדמת.


האם קיים אישור רשמי לסיום יחסי העבודה?

בסיום העבודה, ייתן המעביד לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. במידה ולא נתן המעביד לעובד אישור כאמור, תוך ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם, צפוי המעביד לקנס כמפורט בחוק העונשין.

האם זכאי המפוטר לפדות בשכר את ימי החופשה / דמי המחלה שנותרו לו?

ימי חופשה - עובד שפוטר וטרם ניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד, יהיה זכאי לקבל מהמעביד פדיון בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה.

דמי מחלה - עובד שפוטר אינו רשאי לפדות בכסף את ימי המחלה שלא ניצל בתקופת עבודתו. ואולם, אין מניעה להתנות על עיקרון זה באמצעות הסכם קיבוצי או אישי צו הרחבה ואף בדרך המנהג.


§ הכותב הינו ממשרד עורכי הדין שרון כהן ושות' העוסק בתחום האזרחי-מסחרי www.sc-lawoffice.com.

§ אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

לשון הרע ביחסי העבודה, מהו הפורום המתאים?

עו"ד שרון כהן דיני לשון הרע המעוגנים בעיקר בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, רלוונטיים למגוון רחב של מערכות יחסים שבין הנפגע למפרסם לשון הרע, לרבות לפורום ולהקשר שבהם פורסמו דברי הדיבה. אחת ממערכות הי

כשהבוס הופך ממעביד למעליב

סוגיות בדיני לשון הרע ודיני העבודה שרון כהן, עו"ד תחום דיני לשון הרע, שעיקרו מעוגן בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, הינו רחב ובעל השלכות על דינים רבים, ביניהם הוא תחום דיני העבודה. דיני העבודה מהווים

Comentários


bottom of page