top of page

חברות הפעילות ברומניה, דגשים בביצוע ועריכת הסכמים ברומניה

עו"ד שרון כהן

עם התפתחותה הכלכלית המואצת של רומניה, חברות ישראליות החלו לפעול ברומניה, ולקיים קשרי מסחר ענפים במדינה.

כחלק משיתופי פעולה אלה וקשרי מסחר אלה, חברות ישראליות רבות החלו לפעול בשוק המקומי הרומני, במגוון רחב של תחומים כאשר תחומי הבנייה והתכנון על כל מרכיביו תופסים מקום נרחב בפעילות זו, אך לא רק.

על מנת לקיים פעילות זו, על החברות הישראליות לבצע מערכת הסכמים להסדרת היחסים. כך, ייתכנו הסכמי עבודה, בלעדיות, שיתוף פעולה, קבלן – מבצע ועוד מגוון רחב של הסכמים.

מערכת ההסכמים המתבצעת באופן החוצה יבשות, ולמעשה מדובר בהסכם בינלאומי, מצריכה התאמות רבות לדינים הרומניים והבינלאומיים. ולכן, עליה להיעשות תוך בחינה מדוקדקת של הדין הרומני על כל משמעויותיו. על כן, ראוי בין יתר העניינים ליתן הדעת לדגשים הבאים:

א. הקמת חברה רומנית. חברות ישראליות רבות וכן יחידים מקבלים הייעוץ להקים חברה רומנית לצורך פעילותה בשוק המקומי. שלב הקמת החברה הינו שלב חשוב המצריך היכרות עם דיני רומניה, הואיל ועל פיהם קיימות הגדרות שונות לסיווגים שונים של חברות בהתאם לפעילותה ו/או מחזורה ו/או מספר עובדיה. התאמת הסיווג תיעשה לאחר היכרות מעמיקה עם אופי הפעילות שחפצים לקיים ברומניה.

ב. סיווג החוזה- על חוזה העבודה המתבצע להיות מותאם כדבעי לאופי הפעילות ומערכת היחסים שבין הצדדים. כך, שעל חברה ישראלית השולחת נציג שיפעל מטעמה באופן בלעדי ברומניה לבחון כיצד תסווג פעילות זו, האם כיחסי עובד- מעביד, קבלן מזמין – מבצע וכדומה. על פי החוק הישראלי לסיווגים אלה משמעות גדולה ביותר בכל הקשור למידת אחריות המעביד על פי דיני העבודה הישראליים. ברם, חשוב כי הסיווג במקרה של עבודה בחו"ל אכן יותאם לפעילות השוטפת שתבוצע ברומניה.

ג. שפת החוזה- לרוב, החוזים יתבצעו בשפה האנגלית, כאשר ניהול המו"מ מתנהל לרוב בשפה האנגלית בין החברה הישראלית לרומנית. למותר לציין, על חותם החוזה להבין היטב השפה בה נכתב החוזה, ואם לא, יש להתעקש על תרגום לעברית על מנת שההסכם יהיה מובן.

אך לא די בכך. כיוון שנפקותו המעשית של ההסכם תהיה הלכה למעשה ברומניה, ולרוב, בחוזים אלה אף תיקבע תחולה לדין הרומני- מומלץ להתעקש כי החוזה ייכתב בשפה הרומנית בנוסף לשפה האנגלית ויועבר לגורם מקצועי אשר ישווה בין הנוסחים.

ד. תחולת הדין הרומני- בהסכמים מסוג זה, פעמים רבות תיקבע תחולה לדיני רומניה, ויש בדבר הגיון. שהרי לרוב מדובר בהסכמים המתבצעים בין שתי חברות רומניות, אשר מתבצעים בשטח הטריטוריאלי של רומניה, ולכן יהיה זה הגיוני כי תחולת החוק תהיה רומנית. במקרה כזה לא תהיה חשיבות לעובדה כי החברה שבפועל מבצעת הפעילות מקורה בישראל, בהיעדר תניות מתאימות בחוזה. משמעות מעשית לקביעת התחולה ברומניה תהיה כי כאשר תהיינה מחלוקות או תביעות הדבר ייעשה ברומניה, בבתי משפט או בטריבונאליים מיוחדים של בוררות, ויוכרעו על פי הדין הרומני. משמעות זו היא דרמטית, ולכן דורשת כי ההסכמים יערכו בשפה הרומנית (אם כי ניתן לקבוע כי הנוסח האנגלי יכריע) למען הזהירות, וכי ייעשו לאור ייעוץ ספציפי בדבר המשמעות החוקית הרומנית להסכם שנעשה.

ה. תניות בוררות- כמו בישראל, לעיתים הצדדים קובעים תניות בוררות. על פי הדין הרומני ניתן לקבוע תניות בוררות מסוגים שונים, כאשר ההבדלים ביניהם גדולים. כמובן שניתן חופש החוזים לבחור את תנאי הבוררות, ואף את זהות הבוררים. אולם, פעמים לא מעטות, קובעים הצדדים טריבונאליים ספציפיים של פורום ניהול הבוררות. כך, יכולים לקבוע הצדדים כי הבוררות תתנהל בפני טריבונאל השייך למוסד מקצועי זה או אחר, אשר לעיתים יהיה ללא אישיות משפטית על פי הדין הרומני, אולם הצדדים יהיו מחוייבים לפעול על פיו. במקרה של תנייה מסוג זה על המתקשרים בהסכם להבין היטב משמעות תניות הבוררות אשר הן שונות מן התניות המוכרות בישראל, והן דורשות פעמים רבות לימוד תקנונים והסדרים שאימצו לעצמם מוסדות אלה.

ו. רישוי / היתר עיסוק- כפי שהוזכר לעיל, ישנה חשיבות רבה לסיווג אופי הפעילות ביחס לרישום החברה. ברם, החשיבות לא מסתיימת ברישום החברה. על פי החוק הרומני, פעילויות רבות מצריכות היתר ורישיון לעסוק בתחום. על פעילויות אלה נמנות מגוון עיסוקים בתחום הבנייה שיש בהם אלמנטים של תכנון ועבודה עם מערכות וחומרים מסוימים. ולכן ככל שפעילות מסוימת נכנסת לגדר הפעילויות הדורשות רישיון, יש לפעול על פי הקריטריונים הנדרשים אותם מספקות הרשויות ברומניה. בהיעדר רישיון עבודה החברה לא תוכל לעסוק בתחום זה כדין, ולכך השלכות כבדות משקל בין היתר ביחס לסוגיית האחריות והביטוח המקצועי.

ז. הפניות לחוקים רומניים ספציפיים לתחום- כמו שאנו מכירים בישראל, בהסכמים המבוצעים על ידי חברות רומניות פעמים רבות ישנן הפניות לרשימות חוקים רומניים ו/או להוראות שר רלוונטי שמאמצות הסדרים או אמנות. אולם, להבדיל מהחוקים הישראלים אליהם ישנן הפניות בהסכמים מקומיים, הרי שלמתקשרים בהסכם בינלאומי פעמים רבות אין כל ידע בדבר אותם החוקים. למותר לציין, כי אין להזניח סוגיות אלו, ויש ללמוד את החוקים ותוכנם היטב בטרם חתימה על חוזים מסוג זה.

ח. אמנות בינלאומיות- רומניה אמצה לעצמה במרוצת השנים אמנות בינלאומיות בהן היא חברה. פעמים רבות בהסכמים הנערכים בתחומים רלוונטיים תהיה התייחסות לאמנות בינלאומיות והתחייבות הצדדים על אימוץ תנאי האמנות, שלעיתים אף מעוגנות בחוקים רומניים. ולכן, ראוי להכיר היטב אמנות אלה בטרם חתימה על הסכמים אלו.

ט. מיסוי- ככלל, כאשר חברה ישראלית מחליטה על הקמת חברה רומנית לצורך ניהול פעילותה ברומניה, עליה להיעזר בחוות דעת וליווי מומחים בדבר ההשלכות המס של פעילות זו. יש לזכור שככלל, הכנסה הצומחת מחו"ל עליה להיות ממוסה בישראל על פי מבחן התושבות. כאשר עסקינן בחברה רומנית, יש לפעול על פי הנחיות רואי חשבון ו/או יועצי מס בכל הקשור לסוגיה זו בכל הקשור לפעילות מול ישראל. אולם, ללא קשר להשלכות המס בישראל, על החברה הרומנית, שבעלי מניותיה יהיו לרוב ישראלים, להיעזר בייעוץ וליווי שוטפים של אנשי מקצוע רומנים מקומיים אשר יפעלו ברומניה כנדרש בכל הקשור לסוגיות ההתנהלות הכספית, הדיווחים השוטפים ותשלומי המיסים.

י. ייעוץ מקדמי וליווי מקצועי- כאשר חברות ו/או יחידים מישראל מחליטים לפעול ברומניה, מומלץ כי יעזרו עוד בישראל באנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון בתחומים אלה לשם קבלת ייעוץ והכוונה נכונה בכל הקשור למערכות ההסכמים וההסדרים שייערכו מול רומניה.

כאמור חברות ישראליות רבות החלו פעילותן ברומניה, וחברות ישראליות רבות בדרכן לפעילות שוטפת ברומניה.

אין ספק כי ריבוי החברות הישראליות הפעילות בשוק הרומני מבטא ביטחון ויציבות של אותן חברות בדבר המגמות הכלכליות המאפיינות את רומניה בשנים האחרונות.

ברם, ככלות הכול, עבור רוב החברות מדובר בשוק חדש שאינן מכירות או בקיאות בו. שכן פעילות כלכלית, כמו בכל מקום בעולם אינה מבטיחה הצלחה ודאית בשל קיומם של משתנים כלכליים רבים אשר אינם בשליטת החברות ו/או נציגיה. אולם, בכל הקשור לעניינים אשר מצויים בשליטת החברות ראוי ליתן הדעת לדגשים שלעיל, וכאמור אלו רק דגשים כלליים וברור שלכל תחום ותחום קיים עולם ומלואו הדורש לימוד נכון ומעמיק על פי הדין הרומני.

  • הכותב הינו עורך דין ומגשר ממשרד שרון כהן ושות', העוסק במשפט אזרחי – מסחרי, קניין רוחני וכן בליווי וייצוג משקיעים בעסקאות ברומניה.

  • ליצירת קשר עם הכותב ניתן לפנות לאתר הבית : www.sc-lawoffice.com.

  • אין לראות האמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לדיני רומניה ו/או לשוק הרומני, אלא יש לראות בכתוב כהסבר כללי בלבד לא מחייב.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הקמת חברות ברומניה- דגשים מעשיים למשתמש

עו"ד שרון כהן לאור ההתפתחות הכלכלית המתרחשת ברומניה, נדרשים תושבים זרים, ביניהם ישראלים, להקים חברות רומניות לצורך ביצוע פעולותיהם השוטפות. במאמר זה אסקור בקליפת האגוז בלבד סוגיות בענייני חברות ברומני

השקעות נדל"ן ברומניה, מגמות חדשות

עו"ד שרון כהן מזה שנים משקיעים זרים שמים את יהבם בהשקעות נדל"ן ברומניה, בהם ישראלים רבים. בשנים האחרונות בכלל ובשלוש השנים האחרונות בפרט, עברה רומניה פיתוח כלכלי מואץ בתחומים רבים כאשר הנדל"ן הוא אחד

השקעות ברומניה- דגשים מעשיים למשתמש

סוגיות בענייני השקעות ברומניה עו"ד שרון כהן ישראלים רבים השקיעו ומשקיעים ברומניה, בעיקר בתחום הנדל"ן, אך לא רק. רומניה, הפגינה בשנים האחרונות יציבות כלכלית, מגמה יציבה של עליית מחירים והיא נחשבת לאחת

Comments


bottom of page