top of page

ביטויים מהמקורות

ביטויים משפטיים מן המקורות

משרדנו רואה במשפט העברי מקור ידע בלתי נדלה אשר ראוי לעשות בו שימוש גובר להבנת סוגיות ושאלות משפטיות.

ולכן, רוכזו ביטויים מרכזיים הלקוחים מן המשפט העברי על מקורותיו הרבים לעידוד השימוש בהם, תוך איזכור מקורם:

 

"אמת  וצדק" [ ברכת הפטרה]

"הן צדק" [בבא מציע מט]

"יוצא כנוגה צדקו" [ישעיה סב 1]

"מאזני צדק" [ ויקרא יט 36]

"פועל צדק" [תהילים טו 2]

"צדק צדק תרדוף" [דברים טז 20]

"נותן צדק לפלוני"[איוב לו 3]

"צדק ושלום נשקו" [תהילים פה 11]

"שפתי צדק" [משלי טז 13]

"צדק משמים נשקף" [תהילים פה 12]

"מורה צדק" [הושע י 12]

"מעקרא דדינא פירכא" [קידושין ד]

"בת דינא – בטל דינא" [ סנהדרין צה א]

"צדוק הדין" [עבודה זרה יח]

"שוטים שקלקלו עתידין לתן את הדין" [עבודה זרה נד]

"מצדיק את הדין על פלוני" [הוריות יא]

"יורד לעמק הדין" [בבא קמא נג]

"הוו מתונים בדין" [אבות א א ]

"אין מרחמים בדין" [ כתובות פד]

"יורד עמו בעומק הדין" [יואל ד 2]

"הודאת בעל דין" [גיטין מ]

"בדין (הוא) ש" [ויקרא ז 19]

"משרבו בעלי הנאה נתעותו הדינין" [סוטה מז]

 

"בא במשפט עמו" [ישעיה ג 14]

"חורץ משפט" [מלאכים א כ 40]

"מדבר משפטים" [ירמיה יב 1]

"גזל משפט" [קוהלת ה 7]

"הטית משפט" [סוטה מז]

"יוצא משפטו" [הושע ו 5]

"לבקר משפט" [ירמיה כא 12]

"להטות ארחות משפט" [משלי יז 23]

"מביא במשפט" [איוב יד 13]

"מוציא משפט" [ישעיה מב 1]

"מקוה למשפט והנה משפח" [ישעיהו ה 7]

"עושה משפטו" [דברים י 18]

"משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה" [ויקרא כד 22]

"משפט המלך" [שמואל א ח 11]

"משפט מעקל" [חבקוק א 4 ]

"משפט שלמה" [מלאכים א ג 28]

"ציון במשפט תיפדה" [ישעיהו א 27]

 

"בעל משפטו" [ישעיה נ 8]

"לא תעשו עול במשפט" [ויקרא יט 15]

"לפנים משורת הדין"

"דין ודברים"

"אם הלכה-נקבל, ואם לדין – יש תשובה" [ יבמות ח, ג]

"דרשה ממנו דין וחשבון"

"הוא הדין ב ..."

"הענישה במלוא חומר הדין"

"יום הדין"

"לא יעזור בית דין"

"לית דין ולית דיין"

"מן הדין"

"נתן דין וחשבון לפני"

"עשה דין לעצמו"

"אינו דין ש"  [ קדושים ד, יד]

"גומר את הדין" [ סנהדרין]

"דיו לבא מן הדין להיות כנדון" [בבא קמא כה]

"דין מרמה" [סנהדרין לב]

"דין פרוטה כדין מאה" [סנהדרין ח]

(והלא) "דין הוא" [פסחים ו ב ]

"הדין נותן" [בכורות נט]

"הלנת דין" [סנהדרין יז]

"יום הדין" [עבודה זרה יח]

"יושב בדין" [סנהדרין ז]

"יפה כח פשרה מכח הדין" [תוספתא, סנהדרין א, ט]

"יש דין ויש דין" [ויקרא רבה  ל]

"כסא הדין" [ויקרא רבה כט]

"לית דין ולית דין" [בראשית רבה כו יד]

"לפנים משורת הדין" [בבא מציע ל]

"מדת הדין" [סנהדרין צז]

"מדת הדין מתוחה כנגדו" [בראשית רבה לה]

"מוסר דין על פלוני" [ראש השנה טז]

"מותח את הדין" [ירושלמי מועד קטן פג, ג]

"מישב בדין" [ אבות דרבי נתן א, ד]

"ממצה את עומק הדין" [אל אמונה, מוסף א' ראש השנה]

"ממתין בדין" [ אבות דרבי נתן א, ד]

"מעמיד בדין" [כתובות מב]

"מצדיק (מצדק) עליו את הדין" [תענית יא]

"מצוי הדין" [בראשית רבה צב]

"מקלקל את הדין" [ספרא קדושים פח ד]

"מתון בדין" [אבות א, א]

"נוטה את הדין" [מכילתא משפטים כ, ק]

"נוטל דינו" [בראשית רבה כח]

"נזדקן הדין" [סנהדרין מב]

"נחתם דינו" [במדבר רבה ט]

"נמתחה מדת הדין" [ בראשית רבה לה]

"נתעצמו בדין" [סנהדרין לא]

"סותר את הדין" [סנהדרין ג, ח]

"עבור דין" [שמות רבה ל]

"עוות דין" [אבות ה, ח]

"עושה דין בלא דין" [ברכות ה]

"עושה דין לעצמו" [בבא קמא כז]

"עמק הדין" [פסחים נד]

"ענוי הדין" [אבות ה, ח]

"עתיד ליתן את הדין" [שבת צו]

"פטור מדיני אדם וחיב בדיני שמים" [בבא קמא נו]

"פסק דין" [בבא בתרא קל]

"קלקול הדין" [שבת לג]

"קנאה ודין יקצרו ימים" [בן סירא ל 30]

"רבים הרג דין" [ בן סירא ל 29]

"שורת הדין" [גיטין ד, ד]

  

"דינא דמלכותא – דינא" [ בבא קמא קיג]

"נחית לעומקא דדינא" [בבא מציע קיז]

"חקה אחת לכם ולגר" [במדבר טו 15]

"חקת עולם" [שמות יב 14]

"חקקי לב" [שופטים ה 15]

"לחם חקו" [משלי ל 8]

"הטריפני לחם חקי" [משלי ל 8]

"וישימה לחק" [שמואל א ל 25]

"חוק עולם" [שמות כט 28]

"לבלי חק" [ישעיה ה 14]

"מרחיק חוק" [מיכה ז 11 ]

 

"חקקי און" [ישעיה י 1]

"חק ולא יעבר" [תהילים קמח 6]

"צדוק הדין" [אבל זוטרא א ב]

"עומד בדין" [סנהדרין י ג ]

"מקבל עליו את הדין" [אבות א ח]

"מטה את הדין" [פאה ח, ט]

"יקב הדין את ההר" [יבמות צב]

"קיבל עליו את הדין"

"דין תורה" [בבא מציע ל]

consultation-conference-male-lawyers-professional-businesswoman-working-discussion-having-

צרו קשר

טל. 03-6957775
פקס: 03-6957722

רח' לאונרדו דה וינצ'י 19, תל-אביב, בניין בית תנועת המושבים
(מתחם בית אמות)

© 2022 כל הזכויות שמורות לעו"ד שרון כהן

bottom of page